Donderdagavond 8 juli gingen bestuurders Douwe Hoogland (gedeputeerde provincie Fryslân), Jan van Weperen (dagelijks bestuur wetterskip Fryslân) en Robin Hartogh Heys van de Lier (wethouder gemeente Smallingerland) in gesprek met het co-creatieteam. De bestuurders gaven namens de drie opdrachtgevende partijen hun reactie op de conceptresultaten van het co-creatieteam.

Normaal gesproken spreken burgers in bij plannen van de overheid; deze keer was het andersom. De overheid sprak in bij het team van betrokkenen in en rond de Hegewarren. Dit team werkte de afgelopen maande aan vier alternatieven voor de toekomst van het gebied. Het co-creatieteam vroeg om een reactie op de conceptresultaten. Bewust tussentijds, om de alternatieven waar nodig nog te kunnen verbeteren en aanscherpen.

De bestuurders spraken hun waardering uit voor het werk dat het co-creatieteam verzet heeft. Het inzichtelijk maken van mogelijke richtingen én de afwegingen die bij deze richtingen horen is leerzaam. Met de alternatieven en afwegingen op een rij is het mogelijk de diverse doelstellingen te bespreken en ambities aan te scherpen.

Er werd onder andere andere gesproken over de financiële haalbaarheid van de alternatieven. Er wordt relatief veel Rijksgeld in de Hegewarren geïnvesteerd; de bestuurders zien daar graag iets van terug om in andere veenweidegebieden te kunnen investeren. Dit noemen ze een ‘vliegwiel’. Geen van de alternatieven heeft in de huidige vorm een financieel vliegwiel. Het toevoegen van meer renderende functies (een van de opties om de financiële haalbaarheid te vergroten) heeft echter ook impact op het gebruik en karakter van het gebied. De bestuurders vroegen het co-creatieteam de mogelijkheden en consequenties beter in beeld te brengen.

Verder werden stikstof, CO2 en de kosten voor het waterbeheer als zwaarwegende aspecten benoemd, die goed (en soms beter) voor het voetlicht gebracht moeten worden. Ook werden andere vragen meegegeven, m.b.t. de fasering van de alternatieven, de haalbaarheid van het doorkruisen van Natura2000-gebied (in één van de vaarwegopties) en de veiligheid op het water.