De Hegewarren is een relatief dure polder wat betreft waterbeheer. Het co-creatieteam heeft de vraag meegekregen of deze kosten met een nieuwe inrichting van het gebied te verminderen zijn. Expert Michel Bartels van Royal HaskoningDHV heeft een berekening gemaakt van de te verwachten beheerkosten voor de verschillende ontwerpvarianten.

Voor het berekenen van de verwachte jaarlijkse beheerkosten voor het watersysteem heeft Michel de onderhoudskosten over een periode van 50 jaar bepaald. Deze kosten zijn vervolgens weergegeven als kosten(reservering) per jaar. De huidige kosten voor het beheer van het watersysteem in de Hegewarren bedragen ongeveer €115.000 per jaar.

Polderaquarel
In deze variant blijven de kosten voor het waterbeheer ongewijzigd. De huidige kades (12 km) blijven immers even lang en de gemalen blijven in functie.

Hoogwaterpolder 2.0
Bij deze variant is een toename van kosten voor het waterbeheer te verwachten. Deze kosten worden ingeschat op €120.000 per jaar (een toename van 4%). Dit komt omdat de huidige kades uitgebreid moeten worden met een interne kade aan de oostzijde van Sytebuorren. Voor deze nieuwe kade is naar verwachting één onderhoudsbeurt in de komende 50 jaar voldoende. De bestaande gemalen blijven ook in deze variant in functie.

Zicht op twee landschappen
De huidige noordelijke kade verdwijnt in deze variant (ongeveer 4 km), maar daar komt een nieuwe kade langs de weg voor terug. Er wordt aangenomen dat de nieuwe kade hetzelfde onderhoudsregime kan krijgen als de bestaande zuidelijke kade. De huidige gemalen blijven beide in functie voor het zuidelijke deel van de Hegewarren. Er wordt een lichte vermindering van onderhoudskosten verwacht. De jaarlijkse onderhoudskosten gaan van ongeveer €115.000 naar €105.000 per jaar (een reductie van 9%). De lagere kosten vloeien voort uit een iets kortere kadelengte.

Bij de variant Zicht op Twee Landschappen met een vaarweg is de reductie van kosten een klein beetje groter (13%).  De jaarlijkse kosten worden dan ingeschat op €100.000. De oorzaak van de iets lagere kosten voor het waterbeheer (ten opzichte van de variant zonder vaarweg), wordt veroorzaakt door een iets kortere kadelengte.

Open en Natuurlijk
In deze variant verdwijnt ruim 10 km van de 12 km kade. Er is ongeveer 1 km aan nieuwe kade nodig, bij Sytebuorren. Het eiland aan de oostkant van de Hegewarren, bij Ie-Sicht, wordt in deze variant opgehoogd met grond die vrijkomt bij het graven van het open water. Hierdoor zijn hier geen kades meer die beheerd moeten worden. En alleen het gemaal bij Sytebuorren is nog nodig. Deze variant biedt (veruit) de grootste reductie van beheerkosten voor het watersysteem (74%). De jaarlijkse kosten gaan terug naar ongeveer €30.000 per jaar. Dit geldt zowel voor de variant met een gesloten grondbalans (4a) als de variant met meer vaarwater (4b)

Wanneer deze variant wordt gekozen, zal er nog wel nader bodemonderzoek en een zettingsberekening gedaan moeten worden om zeker te weten dat ophoging mogelijk is in combinatie met de gasleidingen die door het gebied lopen.

Wanneer de vaarweg wordt ingepast in deze variant, levert dat nog een kleine extra vermindering van kosten op. De jaarlijkse beheerkosten worden dan naar verwachting ongeveer €25.000 (een reductie van 78%).