Planning

In verschillende bijeenkomsten werkte het co-creatieteam aan ontwerpvarianten voor de toekomst van de Hegewarren. In juni deelden we de conceptresultaten, zodat iedereen die dat wilde hierop kon reageren. In oktober overhandigde het co-creatieteam haar eindresultaten.

Nieuwsbrieven

Tijdens het co-creatieproces werden er nieuwsbrieven verstuurd om een bredere kring van belanghebbenden en belangstellenden op de hoogte te houden. De nieuwsbrieven zijn onder nieuws terug te vinden.

Tijdlijn

10 november 2020 | Informatiebijeenkomst

Het co-creatieproces ging van start op 10 november 2020. In een online informatiebijeenkomst werd het proces toegelicht en konden vragen gesteld worden. Het co-creatieteam is samengesteld op basis van de reacties die we na deze avond kregen. De bijeenkomst is hier terug te kijken. Ook zijn gestelde vragen en antwoorden terug te lezen.

19 november 2020 | Atelier 1

In de eerste bijeenkomst maakten deelnemers kennis met elkaar en de bril waarmee ze naar het gebied kijken. Ook werd gebiedskennis uitgewisseld en eerste ideeën voor de toekomst verzameld.

10 december 2020 | Atelier 2

In de tweede bijeenkomst van het co-creatieteam werden eerste ideeën vertaald in ingrediënten of bouwstenen voor de toekomst van de Hegewarren. Welke mogelijkheden zijn er voor de toekomst? Hoe kunnen we die wellicht slim combineren?

21 januari 2021 | Atelier 3

In deze derde bijeenkomst werden kansrijke richtingen voor de toekomst geformuleerd. Ook maakten we een start met een afwegingskader om de varianten te kunnen vergelijken en goed in kaart te brengen wat de verschillende varianten kosten en opleveren op verschillende vlakken.

25 februari 2021 | Atelier 4

In de vierde bijeenkomst onderzochten we de ruimtelijke mogelijkheden en onmogelijkheden van een eventuele vaarweg door de Hegewarren. Deze verkenning is onderdeel van de randvoorwaarden die de opdrachtgevers hebben meegegeven.

29 april 2021 | Atelier 5

De denkrichtingen die eerder zijn gevormd met de deelnemers, zijn voor het vijfde atelier onder de loep genomen door verschillende experts. Met hun kennis zagen we waar deze nog verbeterd konden worden.

27 mei 2021 | Atelier 6

In het zesde atelier reflecteerden we op de geoptimaliseerde ontwerpvarianten. De deelnemers van het co-creatieteam gaven de alternatieven een ‘recensie’ mee, zodat duidelijk werd welke voor- en nadelen betrokkenen uit en rond het gebied bij elke variant zagen.

juni 2021 | Delen van de conceptresultaten

Na de bijeenkomst in mei deelden we de conceptvarianten via de nieuwsbrief, zodat een bredere groep belanghebbenden en belangstellenden kon reageren op de conceptresultaten. Met deze input werden de varianten aangescherpt en aangevuld.

juli 2021 | 'Omgekeerde zienswijze': de politiek in gesprek met het co-creatieteam

Daarnaast werden de conceptresultaten gebruikt om de politiek te informeren. Normaal gesproken kun je als burger inspreken bij de politiek, nu draaiden we het om: politiek en bestuurders spraken in bij het co-creatieteam. Zo gaven ze het co-creatieteam aandachtspunten voor de afronding mee.

na inbreng van omgeving en politiek | maken van de eindproducten

Aan de hand van deze inbreng werden thema's verdiept en vragen verder uitgezocht. Dit leidde tot nieuwe inzichten. Met deze inzichten heeft het co-creatieteam haar uiteindelijke resultaten uitgewerkt.

16 september 2021 | atelier 7

In het zevende atelier bespraken we de nieuwe inzichten die voortkwamen uit de reacties van omgeving, bestuurders en politiek. Met elkaar kwamen we tot twee voorkeursvarianten.

7 oktober 2021 | overhandigen van eindresultaten

De eindresultaten van het co-creatieproces werden op 7 oktober 2021 overhandigd aan de bestuurders. Zij moeten uiteindelijk beslissen over de toekomst van de Hegewarren. Het co-creatieteam gaf twee voorkeursvarianten mee, mét aanbevelingen voor het vervolg.

Na het co-creatieproces​

Nu het co-creatieteam de eindresultaten heeft gedeeld, start de besluitvorming. Dit houdt in dat de politiek zich uitspreekt welke variant door hen het meest aantrekkelijk en financieel haalbaar gevonden wordt. Als er besloten is over de richting, volgt de planfase waarin het ontwerp uitgewerkt wordt. Daarna volgt uiteindelijk een realisatiefase, waarin de polder daadwerkelijk op een nieuwe manier wordt ingericht.