Het co-creatieteam

Er is een co-creatieteam samengesteld waarin betrokkenen met diverse belangen samenkomen. In deze groep van belanghebbenden heeft ieder zijn of haar eigen bril. Thema’s als landbouw, economie, natuur en recreatie komen hierin samen. ​

Wat is co-creatie?

Co-creatie betekent dat belanghebbenden uit het gebied gezamenlijk op zoek gaan naar de beste toekomst voor de Hegewarren. De opdrachtgevers hebben hier bewust voor gekozen, vanuit de overtuiging dat de meest kansrijke toekomst voortkomt uit het gesprek met de mensen die er dagelijks wonen, werken en verblijven.

Wie doet er mee?​

Binnen het co-creatieteam kijkt de één als bewoner of ondernemer naar de Hegewarren; een ander kijkt vanuit het perspectief van omliggende gebieden. Vanuit deze verschillende brillen zochten we naar de beste toekomst voor het gebied.

Bewoners van de Hegewarren

Ten eerste waren de huidige bewoners van de Hegewarren onderdeel van het co-creatieteam. Het besluit van de Provinciale Staten heeft een forse impact op hen. Voor de boeren in het gebied betekent het verhogen van de waterpeilen bijvoorbeeld dat ze niet meer op dezelfde manier hun bedrijf kunnen runnen. De boeren hebben vooralsnog aangegeven dat ze daarom geen toekomst meer voor zichzelf zien in de Hegewarren. Op 25 november 2020 hebben de Provinciale Staten het besluit genomen dat gesprekken over verplaatsing van hun bedrijven kunnen starten. Willem Tabak, aangesloten bij LTO Noord, vertegenwoordigde de boeren in het co-creatieteam.

Daarnaast waren ook Jelke Wijmenga en Wietske Bruinsma onderdeel van het team. Zij woonden in de Hegewarren en hebben er hun recreatieonderneming. Gedurende het proces zijn ze verhuisd, maar wel betrokken gebleven bij het team. Verder waren twee eigenaren van recreatiewoningen in de Hegewarren onderdeel van het co-creatieteam.

Buren van de Hegewarren

Naast de inwoners van de Hegewarren, waren ook bewoners rondom de Hegewarren vertegenwoordigd in het co-creatieteam. Dorpsbelang Oudega, Dorpsbelang Eernewoude en Plaatselijk Belang De Veenhoop deden mee. Verder waren Grou Breed en belangenvereniging De Burd onderdeel van het team. Nationaal Park De Alde Feanen is ook een belangrijke buur; ook het park was vertegenwoordigd in het co-creatieteam.

Gebiedsoverstijgende belanghebbenden

Ten derde waren er gebiedsoverstijgende belanghebbenden onderdeel van het co-creatieteam. Zo was er vertegenwoordiging vanuit de watersport in de vorm van KWV Frisia en het Watersportverbond. Het Havencluster Drachten en de belangenorganisatie van de binnenvaart waren betrokken. Ook waren natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea en de vereniging voor agrarisch natuurbeheer Noardlike Fryske Walden deel van het team, die nu ook al een actieve rol in het gebied spelen.

Wat betekende meedoen aan het co-creatieteam?

Niet iedereen is het altijd met elkaar eens en soms botsen belangen. Dat is niet erg. Wel is het belangrijk dat alle verschillende geluiden worden gehoord. Alleen zo kunnen goede ontwerpvarianten voor de toekomst van de Hegewarren ontstaan. Meedoen aan het co-creatieteam betekende dan ook dat we een constructieve dialoog met elkaar voerden, zonder dat er consensus over de ontwerpvoorstellen hoefde te bestaan. Deelnemers behouden al hun burgerlijke rechten, zoals het inspreken op de hoorzitting of het maken van bezwaar tegen besluitvorming.

Wat heeft het co-creatieteam gedaan?

Het co-creatieproces werd begeleid door Hanneke Stenfert en Jurrian Arnold van Open Kaart. Daarnaast werkten Pieter Schengenga van H+N+S landschapsarchitecten en Carolien van der Ziel van Royal HaskoningDHV mee om te rekenen en te tekenen aan de ideeën die betrokkenen bedachten. In zo'n 10 bijeenkomsten werkte het co-creatieteam samen met de bureaus aan ontwerpvarianten voor de toekomst van de Hegewarren. Lees hier meer over de bijeenkomsten.