De bijeenkomst op 29 april stond in het teken van optimalisatie van de concept-ontwerpvarianten. Er hebben zich inmiddels in grote lijnen kansrijke ontwerprichtingen uitgekristalliseerd. Deze ontwerprichtingen, die in eerdere ateliers met het co-creatieteam zijn gevormd, werden in voorbereiding op dit vijfde atelier onder de loep genomen door verschillende experts. Met hun kennis zien we waar deze nog aangepast moeten worden. Welke optimalisaties het meest wenselijk zijn, bespraken we met het co-creatieteam.

Optimaliseren met hulp van een afwegingskader

Met de resultaten van verschillende berekeningen en de feedback van diverse experts konden we op een rij zetten hoe de ontwerprichtingen in hun huidige vorm scoren. We vatten deze inbreng samen in een afwegingskader, zo werd duidelijk aan welke aspecten in de ontwerpvarianten nog aandacht besteed moet worden. De aspecten binnen het afwegingskader bevatten de randvoorwaarden en doelstellingen die we van de opdrachtgevers hebben meegekregen, aangevuld met aspecten die voor de deelnemers van het co-creatieteam van belang zijn in het vergelijken van de ontwerpvarianten. Het afwegingskader is niet bedoeld om te kiezen tussen varianten; besluitvorming vindt na het co-creatieproces plaats. Wel helpt het afwegingskader bij het vergelijken en optimaliseren van de varianten; en om te laten zien wat er straks te kiezen valt.

Spreekuur: mogelijkheid voor de deelnemers om door te praten

In aanvulling op het gezamenlijke ontwerpatelier, organiseerden we op 10 mei individuele spreekuren voor de deelnemers van het co-creatieteam. Wie daar behoefte aan had, kon één op één in gesprek met landschapsarchitect Pieter en Sonja Busch, vertegenwoordiger van de opdrachtgevers. Hier konden deelnemers specifiek inzoomen op een stukje van de Hegewarren of een voor hen relevante invalshoek nog eens in detail doornemen.

Thematische verdieping

Ook kwam uit het vijfde atelier naar voren dat sommige thema’s om nadere ontwerpstudie vragen om goede optimalisaties te kunnen voorstellen. Het co-creatieteam gaf aan het nuttig te vinden de thema’s recreatie, beheer en onderhoud van het watersysteem en veiligheid op het water verder onder de loep te nemen. Op 18 mei organiseerden we daarom drie verdiepende sessies, waar we verschillende experts uitnodigden om in gesprek met het co-creatieteam mee te denken over de ontwerpvarianten.

1. Recreatieve kansen voor de toekomst van de Hegewarren

Met experts Hanneke Schmeink (zelfstandig adviseur), Reinier Steensma (Waterrecreatie Advies) en Gosse de Boer (Royal HaskoningDHV) spraken we over recreatieve mogelijkheden voor de Hegewarren. Hoe ligt de Hegewarren in de regio?Welke ontwikkelen zijn er in de omgeving gaande? Welke doelgroepen maken nu gebruik van het gebied? En welke doelgroepen zou je wel of juist niet willen trekken in de toekomst? Hanneke Schmeink gaf ons in een eerder college al een introductie op dit thema, nu spraken we voor elke ontwerprichting over concrete mogelijkheden.

2. Veiligheid op het water

In deze verdieping werd veiligheid op het water in de verschillende varianten onder de loep genomen, waarbij met name de varianten met een beroepsvaarweg nadere uitwerking vroegen. We spraken over wat nodig is om een veilige situatie op het water te realiseren. Dit deden we met vaarwegexpert Jacco Valstar, die ons in een eerder college vertelde over wat er komt kijken bij een vaarweg; met Jan Douwe Hogerland (voormalig binnenvaartschipper, nu nautisch adviseur bij Provincie Fryslân), (water)recreatie-expert Hanneke Schmeink en Onno Walda (Varen doe je Samen!).

3. Beheer en onderhoud van het watersysteem

In deze derde verdieping sparden we met Jan Sipma en Ytzen Faber van het Wetterskip en specialist Michel Bartels van Royal HaskoningDHV over de mogelijkheden een robuust(er) watersysteem met lagere beheerkosten te realiseren. Ze beantwoordden vragen over(onderhoud van) kades en de doelstellingen van het Wetterskip.

Vervolg

De ontwerpers van H+N+S werken de varianten met de inbreng van het vijfde atelier, de spreekuren en de thematische sessies uit tot conceptresultaten. In het zesde atelier, op 27 mei, reflecteren we op deze varianten. De deelnemers van het co-creatieteam vormen dan een recensie bij de conceptresultaten. Na het atelier worden de conceptresultaten met deze recensies gedeeld met een breder publiek en ook met de politiek. Lees hier meer over deze vervolgstappen.