In de tweede (online) bijeenkomst van het co-creatieteam, op 10 december, hebben de deelnemers schetsend diverse richtingen voor de toekomst van de Hegewarren verkend. Verschillende waterpeilen vormden het uitgangspunt van deze verkenning. Het gesprek over de schetsen was vervolgens de start van het maken van een afwegingskader. In dit afwegingskader verzamelen we alle aspecten die van belang zijn voor het beoordelen en vergelijken van de ontwerpvarianten die gemaakt worden.

Schetsend op zoek naar mogelijke inrichtingen

Op basis van verschillende verhoogde grondwaterpeilen, hebben de deelnemers nagedacht over mogelijke inrichtingen voor de Hegewarren. Wat is er mogelijk met één verhoogd waterpeil? Welke mogelijkheden zijn als je denkt aan verschillende waterpeilen in het gebied? Wat zijn de kansen voor het gebied als je het waterpeil (gedeeltelijk) op boezemhoogte brengt? Onder begeleiding van de landschapsarchitecten van H+N+S hebben de deelnemers in drie groepen verschillende richtingen voor de toekomst van de Hegewarren geschetst.

Het maken van een afwegingskader

Het gesprek over de geschetste ideeën vormde input voor de start van het maken van een gezamenlijk afwegingskader. In dit afwegingskader zetten we op een rij welke kwaliteiten en criteria belangrijk zijn om de drie ontwerpvarianten straks met elkaar te vergelijken.

Deze criteria komen voort uit de opgaven en doelstellingen voor het gebied. Het is bijvoorbeeld belangrijk om in kaart te brengen wat het effect van een toekomstige inrichting is op CO2-uitstoot. Anderzijds gaan deze criteria over wat betrokkenen in en rondom de Hegewarren belangrijk vinden voor de toekomst van het gebied. Aspecten die deelnemers genoemd hebben zijn onder andere kansen voor (water)recreatie, mogelijkheden voor weidevogels en aansluiting bij de cultuurhistorische structuur van het landschap.

Eerste input voor het afwegingskader dat met het co-creatieteam gemaakt wordt

Met het afwegingskader kunnen we straks de onderscheidende kwaliteiten en de daaruit volgende voor- en nadelen van elke variant in beeld brengen. Ook hoort daar een overzicht van de kosten en baten bij. Welke investeringen vraagt een nieuwe inrichting? En wat leveren deze investeringen op?

We zullen het afwegingskader de komende bijeenkomsten aanvullen. Het uiteindelijke afwegingskader is onderdeel van de eindresultaten. Het co-creatieteam levert straks dus niet alleen de ontwerpvarianten op, maar deelt ook haar afwegingen daarbij.

Vervolg: het ontwikkelen van concept-ontwerpvarianten

Het voorlopige afwegingskader wordt de volgende bijeenkomst ingezet voor een ‘reality check’: hoe haalbaar zijn de geschetste ideeën? Hoe dragen ze bij aan de doelstellingen? Carolien van der Ziel van Royal HaskoningDHV neemt ter voorbereiding op deze bijeenkomst de ideeën van het co-creatieteam onder de loep om een globale eerste inschatting van impact, kosten en baten te kunnen geven. Met deze input kunnen we de meest kansrijke ideeën selecteren of combineren tot concept-ontwerpvarianten.

Heb je vragen n.a.v. het tweede atelier? Of wil je ook iets meegeven voor het afwegingskader? Laat het ons weten via [email protected].