Het vierde ontwerpatelier van het co-creatieteam vond plaats op 26 februari. In deze fase van het ontwerpproces verdiept het co-creatieteam zich in diverse deelthema’s die een rol spelen in het ontwikkelen van mogelijke inrichtingsvarianten voor de Hegewarren. Met deze verdiepende informatie kunnen de ontwerpvarianten verder aangepast en doorontwikkeld worden.

Ruimtelijke verkenning van een eventuele vaarweg

We onderzochten onder andere de ruimtelijke mogelijkheden en onmogelijkheden van een eventuele vaarweg door de Hegewarren. Deze verkenning is onderdeel van de randvoorwaarden die de opdrachtgevers hebben meegegeven. Het co-creatieteam buigt zich niet over het nut en de noodzaak van een dergelijke vaarweg en hoeft ook niet voor of tegen een vaarweg te besluiten, dat is aan de politiek. Wel onderzoekt het co-creatieteam de consequenties voor de inrichting van de Hegewarren. We zijn gevraagd tenminste één variant met een vaarweg te maken. In het geval er een vaarweg zou komen, hoe kan dat dan zo goed en veilig mogelijk? En wat zijn de consequenties ervan voor de kwaliteiten en kansen in het gebied? We bestudeerden verschillende mogelijke routes en spraken over de voor- en nadelen van deze routes.

Verdieping veenaangroei, ‘valuta voor veen’, recreatie en het landgoedmodel

Rondom dit vijfde atelier vond ook een tweede collegetour plaats, waarin verschillende experts ons informatie gaven over o.a. processen van veenaangroei en het concept van ‘Valuta voor Veen’. Verder hebben we doorgepraat over de mogelijkheden van het landgoedmodel als beheervorm voor de Hegewarren en in beeld gebracht hoe je naar recreatie in dit gebied kunt kijken. De colleges van de experts zijn hier terug te kijken. Ook deze inbreng helpt het co-creatieteam en de ondersteunende bureaus om steeds betere ontwerpvoorstellen te ontwikkelen.

Aangepaste vervolgstappen

Tijdens het vorige atelier bleek het zinvol opnieuw met elkaar naar de procesaanpak en geplande bijeenkomsten te kijken. Ook hier hebben we in het vierde atelier over gesproken. Om recht te doen aan de complexiteit van de opgave en de ideeën die uit het co-creatieteam naar voren komen, hebben we besloten meer tijd te nemen en twee extra ontwerpateliers te organiseren. Het overzicht van het aangepaste proces is hier te vinden.