In februari 2022 stelden Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland voor om de variant ‘Open en Natuurlijk’ verder uit te werken voor de toekomst van de Hegewarren. In deze variant hebben water, natuur en recreatie de hoofdrol. Dit voorstel is voorgelegd aan de politiek. Inmiddels hebben de volksvertegenwoordigers van de provincie, het Wetterskip en de gemeente Smallingerland ook allen een besluit genomen. Ook de politiek kiest voor de variant ‘Open en Natuurlijk’.

In april kozen het Algemeen Bestuur en de gemeenteraad bij Wetterskip Fryslân en de gemeente Smallingerland voor Open & Natuurlijk. Bij Provinciale Staten werd het besluit aangehouden. Via een amendement werd verzocht om een bredere onderbouwing van een aantal punten uit het voorstel. Bovendien vonden de Staten het van belang dat het besluit over de Hegewarren pas genomen zou worden nadat er een besluit lag over de vaarweg Drachten.

Op 12 juli is de gevraagde bredere onderbouwing door GS vastgesteld. Deze is naar de Staten gestuurd om in de vergadering van 21 september te behandelen. GS maakten in juni 2022 bekend dat zij onvoldoende voordelen voor een vaarweg door de Hegewarren zien. In september was het aan PS om eerst hierover een besluit te nemen. PS heeft besloten niet voor een vaarweg door de Hegewarren te kiezen. Daarna behandelden zij het GS-voorstel voor de Hegewarren. Op 21 september koos PS ook voor de variant ‘Open en Natuurlijk’. 

De variant ‘Open en Natuurlijk’ was één van de twee varianten die het co-creatieteam in oktober 2021 heeft overhandigd aan de bestuurders van provincie, Wetterskip en gemeente Smallingerland. Met het besluit van PS op 21 september 2022 is de fase van besluitvorming afgerond.