Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de gemeente Smallingerland zijn gezamenlijk opdrachtgever van de gebiedsontwikkeling Hegewarren. De kern van de opdracht is het zoeken naar ‘de maatschappelijk meest optimale inrichting van het gebied’.

Aan de basis hiervan staat de veenweideopgave. Maar daarnaast is het streven dat er ook naar andere opgaven wordt gekeken, zoals een robuuster watersysteem, verbetering van recreatie en economie.

De opdrachtgevers zijn geen onderdeel van het co-creatieteam dat de inrichtingsvarianten voor de Hegewarren maakt, maar hebben bij de start van het proces randvoorwaarden en doelstellingen meegegeven. In de doelstellingen klinken de bestuurlijke ambities en wensen door. In onderstaande video lichten bestuurders van Provincie Fryslân, gemeente Smallingerland en het Wetterskip Fryslân hun ambities toe.

Met de ambities en doelstellingen wordt meegegeven welke oplossingen op draagvlak kunnen rekenen. De doelstellingen zijn geen harde vereisten en de haalbaarheid ervan moet uit het proces blijken. Een oplossingsrichting waarbij meerdere doelstellingen worden behaald, heeft wel een grotere kans op succes. Hier vind je de meegegeven doelstellingen op een rij.