De dalende bodem van de Hegewarren heeft ook invloed op de gebieden rondom de Hegewarren, waaronder Nationaal Park De Alde Feanen. Het huidige peilbeheer is erop gericht om de gronden in de Hegewarren droog te houden. Met het dalen van de bodem, wordt het grondwaterpeil dus ook steeds lager (‘peil volgt functie’). Het gevolg hiervan is dat grondwater uit de omgeving naar de Hegewarren stroomt, omdat het lager ligt. De huidige situatie heeft daarmee een verdrogend effect op De Alde Feanen, in de zone tegen de Hegewarren aan. Om het effect van verhoogde peilen in de Hegewarren op verdroging in te schatten, is een verkennende grondwaterberekening uitgevoerd.

Hydroloog Steven Menkveld van Royal HaskoningDHV heeft deze grondwaterberekening gemaakt. Hij heeft met die inzichten op basis van expert judgement het effect van de peilveranderingen zoals voorgesteld in de verschillende varianten beschouwd en vergeleken met het verdrogende effect van de huidige, inklinkende polder. Hierbij zijn de veranderingen op de kwel- en infiltratie in de Hegewarren en Alde Feanen in kaart gebracht.

Algemeen geldt dat het effect van peilverhogingen op De Alde Feanen relatief klein is. Steven legt uit dat dit te maken heeft met de keileemlaag in de bodem: “De Alde Feanen is een infiltratiegebied waarin de keileemlaag een belangrijk effect heeft op de grondwaterstroming. Omdat de keileemlaag hier heel ondiep ligt (rond de 4 meter onder maaiveld), is er weinig horizontale stroming mogelijk in de laag erboven. Als gevolg hiervan vindt de infiltratie veelal naar diepere lagen plaats. Hierdoor hebben peilverhogingen in omliggende gebieden een beperkt effect op De Alde Feanen, zeker wanneer wordt gekeken naar beperkte peilstijgingen waarbij het huidige landgebruik (als is het extensiever) kan worden behouden.” De minst natte varianten Polderaquarel (1) en Hoogwaterpolder 2.0 (2) laten dan ook de minste vermindering van verdroging zien.

De nattere varianten Zicht op Twee Landschappen (3) en Open en Natuurlijk (4) scoren -binnen het beperkt mogelijke effect- gunstiger op het tegengaan van verdroging. Steven: “Uit de verkennende grondwaterstudie blijkt dat een algehele peilopzet tot boezemniveau zorgt voor een beperkte en lokale toename aan kwel in het direct aanliggende deel van De Alde Feanen. Dit is relevant voor de blauwgraslanden die zich direct aan de rand van de Hegewarren bevinden. Deze hebben een hoge natuurwaarde en zijn gevoelig voor droogte.”