Eén van de doelstellingen die het co-creatieteam heeft meegekregen, is om te verkennen of de gebiedsontwikkeling Hegewarren bij kan dragen aan de regionale energiestrategie (RES). In het ontwerpproces hebben we verkend of en op welke manier de opwekking van duurzame energie in de varianten zou passen.

Hierbij is gefocust op de mogelijkheden voor zonne-energie in de vorm van een zonneveld. Kleinschaligere mogelijkheden voor duurzame energie, bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van schuren of woningen zijn natuurlijk mogelijk, maar niet meegewogen in de ontwerpvarianten. Wanneer we kijken naar de beoogde kwaliteiten van het landschap en de (soms) noodzakelijke gefaseerde uitvoering, bieden de varianten Hoogwaterpolder 2.0 en Open en Natuurlijk mogelijk ruimte voor (tijdelijke) zonne-energie. In de varianten Polderaquarel en Zicht op Twee Landschappen sluit dit niet of minder aan.

Polderaquarel
De essentie van dit alternatief is verhoging van de waterpeilen waarbij (extensieve) vormen van landbouwkundig gebruik mogelijk blijven. Er is geen ruimtelijke belemmering om het eindbeeld op korte termijn te realiseren. Grootschalige zonne-energie (tijdelijk) is niet onmogelijk, maar sluit niet logisch aan bij het karakter van dit alternatief.

Hoogwaterpolder 2.0
Het karakter van dit alternatief is een modern productielandschap. Een mozaïek van kavels met elk hun eigen ‘kleur’. Zonne-energie zou hier, mits goed ingepast, op vanzelfsprekende wijze deel van uit kunnen maken. Dit kan als tijdelijk zonneveld, maar ook permanente opstellingen zijn mogelijk. Zonne-energie kan in combinatie met vernatting en wellicht ook als dubbel ruimtegebruik met specifieke natte teelten. Indien een zonneveld gewenst is, past dit relatief goed in deze variant.

Zicht op twee landschappen
Dit eindbeeld kan niet in één keer gerealiseerd worden vanwege de gasboorlocatie die tot 2040 bereikbaar moet blijven. Met een lokale oplossing voor Vermilion kan dit alternatief (voor een groot deel) al wel op korte termijn gerealiseerd worden. Er is, anders dan bij alternatief 4, dan geen noodzakelijke tijdelijke situatie waarvoor een ander ruimtegebruik gezocht wordt. Indien gewenst kan er een tijdelijk zonneveld aangelegd worden in het noordelijke deel van de polder (het ‘buiten te dijken gebied’). De ruimte is echter beperkter dan bij de variant Open en Natuurlijk. Dezelfde afwegingen gelden ook voor de variant Zicht op Twee Landschappen met vaarweg.

Open en Natuurlijk
Het landschap gaat in dit alternatief ingrijpend veranderen. Opheffen van de kades is echter pas op langere termijn mogelijk (vanwege de gasboorlocatie van Vermilion). Op korte termijn kan er, mits goed ingepast’ een tijdelijk zonneveld aangelegd worden. De in de toekomst te verdiepen polderdelen (het toekomstige water) lijken de meest logische plek.

Indien er meer water wordt toegevoegd in dit alternatief, ontstaat meer ontwerpruimte voor een goede inpassing van zonne-energie. Dezelfde aanvulling geldt voor de variant Open en Natuurlijk met een vaarweg.