4b. Open en Natuurlijk met meer vaarwater

Dit alternatief is een variatie op Open en Natuurlijk. Hier is meer bevaarbaar water, met (nog) meer mogelijkheden voor de watersport

Over dit alternatief

Binnen het alternatief Open en Natuurlijk zijn meerdere invullingen mogelijk. Er zijn opties getekend met minder en meer open water. Hier zie je het alternatief met meer vaarwater. De eigenschappen van dit alternatief komen overeen met het alternatief met lokaal grondverzet. Deze beschrijving is hier te vinden.

Een aantal getallen

Van de oorspronkelijke kadelengte van 12 kilometer blijft slechts zo’n 3 kilometer bestaan, rond Sytebuorren. Deze polder met weidevogelgrasland is circa 35 hectare groot. De drooglegging ter plaatse van deze natte graslanden zal uiteindelijk zo’n 20 centimeter bedragen. Afhankelijk van de variant is het te verdiepen open vaarwater in het nieuwe buitendijkse gebied zo’n 80 tot 160 hectare groot. Het te verondiepen (op te hogen via ‘veentransplantatie’ onder water) moerasland is zo’n 180 of 120 hectare en voor spontane moerasontwikkeling resteert 60 of 40 hectare. Onderdeel van het boezemmoeras zijn circa 60 recreatiearken. Het op te hogen eiland in het oosten heeft een totale oppervlakte van ongeveer 25 hectare. Er wordt hier rekening gehouden met recreatie en/of wonen met een oppervlakte van circa 14 hectare.

Fasering

Ervan uitgaande dat de gaswinlocatie van Vermilion tot 2040 bereikbaar moet blijven, kan het ook deze variant pas na 2040 zijn definitieve vorm krijgen. 

Afwegingen bij Open en natuurlijk met meer vaarwater

Voor meer vaarwater moet meer gegraven worden. Het grootste verschil in vergelijking met de variant met minder vaarwater zit in de financiële haalbaarheid; het grondverzet brengt extra kosten met zich mee. Ook de reductie van CO2-uitstoot een klein beetje minder. Voor de waterrecreatie nemen de mogelijkheden met meer vaarwater toe, deze variant heeft, net als de vorige variant, veel recreatieve potentie.

Gebruikswaarde

 • Waterlandschap i.p.v. huidige landbouwkundige waarde
 • Nieuwe waarde als recreatiegebied
 • Pas na 2040 als eindbeeld te realiseren vanwege locatie Vermilion
 • Royale kansen voor laagveenontwikkeling en CO2-vastlegging
 • Voorbeeld van een stapsgewijze transitie
 • Daling wordt vrijwel stopgezet
 • 75-81% reductie t.o.v. de huidige situatie
 • Minder landrecreatie, maar kansen voor waterrecreatie
 • Nieuwe vaarroutes, aansluiting bij omgeving
 • Kansen voor versterking recreatieve kern bij de Veenhoop

Economische
drager

 • Grotendeels recreatieve functies 
 • Geen vliegwiel. Optimalisatie mogelijk met tijdelijke zonneenergie, meer recreatiewoningen en Valuta voor Veen
 • Behoorlijke vermindering van kosten; beheer wordt ongeveer €30.000 per jaar.

Toegankelijkheid

 • Fietspad (en pontjesroute) via zuidelijke polderkade
 • Sytebuorren niet meer toegankelijk met auto (alleen incidenteel bestemmingsverkeer)
 • Nieuwe vaarverbinding Kromme Ee en Alde Feanen
 • Kans voor een stukje ontvlechting Hooidamsloot door nieuwe waterverbindingen
 • Tijdelijke zonne-energie (50 ha) is mogelijk. Toekomstig vaarwater lijkt meest logische plek hiervoor.
 • Veel boezem
 • Eiland bij Ie-Sicht geen bemaling meer nodig
 • Kleine polder Sytebuorren
 • Royale kansen voor laagveenontwikkeling
 • Moerasnatuur
 • Zeer beperkte kansen voor weidevogels
 • Verdwijnen polderkades past bij situatie 1930
 • Verder gaan veel cultuurhisorische elementen verloren (húskopkes, verkaveling, hooiweg)
 • 99% vermindering van depositie t.o.v. huidige situatie 
 • Maximale vermindering van verdroging

Recensie vanuit het co-creatieteam

De zeilliefhebber is voorstander van deze variant met meer vaarwater, waardoor er ruimte is voor grotere slagen. Dit grotere vaarwater biedt niet alleen een doorgang van kromme Ee naar de Alde Feanen, zoals in de variant met minder graafwerk, maar ook ruimte om langer te verblijven op het nieuwe meer.

‹ Vorig alternatief

Bekijk Open en Natuurlijk met lokaal grondverzet, waarin de Hegewarren water- en moerasrijk gebied wordt.

Terug naar alle concepten ›